Рейтинг студентів 1_курсу від 08.09.2021

Рейтинг студентів 2 курсу біологічного факультету від 02.08.2021

Рейтинг зі змінами від 27.07.2021

Рейтинг від 07.07.2021 р.

      АКАДЕМІЧНІ СТИПЕНДІЇ

Студенти Університету, які навчаються за денною формою навчання за рахунок коштів державного бюджету, мають право на отримання академічних стипендій.

Академічними стипендіями є:
1) стипендії, засновані Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України (у тому числі іменні), які призначаються студентам Університету за результатами навчання за певним освітнім рівнем, розміри та порядок призначення яких визначаються окремими нормативно-правовими актами;

Детальніше про ці стипендії дивись за посиланням:

2) ординарні (звичайні) академічні стипендії (1300 грн – для студентів факультетів; 980 – для студентів коледжів);

3) стипендії у підвищеному розмірі:
– студентам, які за рішенням стипендіальної комісії мають право на призначення академічних стипендій за особливі успіхи у навчанні при умові, що за результатами семестрового контролю за кожен із показників оцінювання, такі студенти отримали не менше 90 балів (1892 – для студентів факультетів; 1426 грн – для студентів коледжів);
– студентам, які навчаються за спеціальностями (спеціалізаціями), визначеними переліком спеціальностей (спеціалізацій) галузей, для яких встановлюється підвищений розмір академічних стипендій, затвердженим в установленому порядку (1660 грн та 2416 грн – за особливі успіхи у навчанні).

Академічні стипендії призначаються згідно із рейтингом успішності з першого числа місяця, що настає після закінчення семестрового контролю, на період до визначення результатів наступного семестрового контролю
Детальніше про порядок формування рейтингу та процедуру призначення і виплати академічних стипендій дивись у Правилах призначення академічних стипендій у Львівському національному університеті імені Івана Франка (http://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/scholarships/)

Академічна стипендія у мінімальному розмірі призначається:
– студентам, які в межах ліміту стипендіатів, визначеного Вченою радою Університету, згідно з рейтингом займають вищі позиції;
– студентам першого року навчання до визначення результатів першого семестрового контролю на підставі конкурсного бала, отриманого під час вступу до Університету, в межах ліміту стипендіатів, визначеного Вченою радою Університету.
Загальний ліміт стипендіатів встановлюється у відсотках (від 40 до 45) фактичної кількості студентів денної форми навчання, які навчаються за державним замовленням на певному факультеті / коледжі, курсі за певною спеціальністю (напрямом підготовки).