Згідно з Положенням про організацію освітнього процесу у Львівському національному університеті ім. І.Франка

Положення про організацію освітнього процесу у Львівському національному університеті ім. І.Франка

1. Підставами для відрахування здобувача вищої освіти є:

  • завершення навчання за відповідною освітньою (науковою) програмою;
  • власне бажання особи, яка навчається;
  • переведення до іншого навчального закладу;
  • невиконання навчального плану;
  • порушення умов договору контракту), укладеного між Університетом та особою, яка навчається або фізичною (юридичною) особою, що оплачує таке навчання;
  • інші випадки, передбачені законом.

2. Підставами для відрахування студента за невиконання навчального плану в разі невиконання вимог освітньої програми є:

  • невідвідування обов’язкових занять без поважних причин;
  • академічна неуспішність (не складено іспити та заліки впродовж однієї сесії);
  • одержання незадовільної оцінки на державному екзамені, захисті дипломної, магістерської чи іншої випускної роботи;
  • неявка на державний екзамен або на захист дипломної, магістерської чи іншої випускної роботи в період Екзаменаційної комісії.

3. Особа, відрахована з Університету до завершення навчання за освітньою програмою, отримує академічну довідку, що містить інформацію про результати навчання, назви дисциплін, отримані оцінки і здобуту кількість кредитів ЄКТС.

4. Порушення здобувачем вищої освіти вимог статуту або правил внутрішнього розпорядку Університету, вимог охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями, може бути підставою для відрахування після вичерпання інших засобів впливу (або неможливості їх застосування) лише в порядку, визначеному правилами внутрішнього розпорядку Університету, затвердженими відповідно до Закону України «Про вищу освіту».

5. Відрахування з Університету здобувачів вищої освіти здійснюється за погодженням зі Студентською радою факультету (коледжу) (крім аспірантів та докторантів) та з науковим товариством студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених (для аспірантів та докторантів).

6. Здобувач вищої освіти має право на перерву у навчанні у зв’язку з обставинами, які унеможливлюють виконання освітньої (наукової) програми (за станом здоров’я, призовом на строкову військову службу у разі втрати права на відстрочку від неї, сімейними обставинами тощо). Таким особам надається академічна відпустка у встановленому порядку. Навчання чи стажування в освітніх чи наукових установах (у тому числі іноземних держав) може бути підставою для перерви у навчанні, якщо інше не передбачено міжнародними актами чи договорами між закладами вищої освіти.

7. Особа, відрахована з Університету до завершення навчання за відповідною освітньою програмою, має право на поновлення на навчання в межах ліцензованого обсягу Університету.

Перезарахування дисциплін (кредитів, результатів навчання) та ліквідації академічної різниці особами, які поновлюються на навчання відбувається у порядку, встановленому Вченими  радами факультетів (педагогічними радами коледжів).

8. Студенти, які навчаються в Університеті за кошти фізичних (юридичних) осіб мають право на переведення на навчання за державним замовленням у порядку, визначеним відповідним положенням.

9. Поновлення здійснюється незалежно від причин відрахування, тривалості перерви в навчанні, форми навчання, спеціальності та галузі знань, типу програми, джерел фінансування, з урахуванням здатності претендента успішно виконувати навчальний план. Поновлення на навчання здобувачів вищої освіти здійснюється, як правило, під час канікул.

10. Відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються в Університеті, а також надання їм академічної відпустки здійснюється відповідно Закону України «Про вищу освіту», Статуту Університету та положення, затвердженого Міністерством освіти і науки України.